ระบบค้นหาคำขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ

beta 4

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

>>update<< ผลการประชุมพิจารณาฯ ใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะผ่านการพิจารณาคณะกรรมการฯ (Approved) ใบอนุญาตฉบับจริงจะดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากวันที่ที่ระบุประมาณ 7 วันทำการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
**ตามตัวอย่าง เช่น เลขคำขอ 1-1/1/61 หรือ รหัสหน่วยงาน IN 01-001
Souce = ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้, นำเข้า-ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์
Generator = ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี
1. เฉพาะข้อมูลคำขอที่ผ่านเข้ารอบประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ เท่านั้น
2. เลขที่รับคำขอ สามารถดูได้จากใบรับคำขอที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติออกให้ (เฉพาะที่มายื่นด้วยตนเอง)
3. รหัสหน่วยงาน ดูได้จากใบอนุญาตที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติออกให้ (เฉพาะต่อใบอนุญาต)
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 0-2596-7600
one stop service ต่อ 1121, 1122
กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี ต่อ 1517, 1523
กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี ต่อ 1511, 1513
มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ e-mail : data@oap.go.th
last update 12-02-2019